این ویدئو تنها بخاطر یک دلیل آماده شده است!

این ویدئو مخصوص عزیزانی است که با بنده، یا یکی از اعضای تیم من جلسه استراتژی داشتند.

بخشی از نظرات دانشجویان ما:

جناب آقای ساسان سروش – آژانس برنامه نویسی

جناب آقای محمد رضایی – آژانس معماری

جناب آقای نیما شفیعی – آژانس دیجیتال مارگتینگ

جناب آقای غفاری – آژانس طراحی جواهرات