دانلود رایگان مینی دوره بهترین سال 
1جلسه اول - ذهنیت، برنامه ریزی، عملگرایی
2جلسه دوم - مسیر دست یابی به اهدف
3جلسه سوم - ضعف ها و قوت ها
4جلسه چهارم - انتخاب هدف
5جلسه پنجم - برنامه ریزی 12 هفته ای
6جلسه ششم - عمل به برنامه ریزی ها
7جلسه هفتم - افراد مصمم و قدم بعدی
8جلسه هشتم - جلسه صفرم دوره بهترین سال