چالش 3 روزه آژانس افزایش فروش

دوستان توجه داشته باشید که مهلت پیش ثبت نام فقط تا پایان شنبه 26 شهریور ماه است.

ویدئو جلسه اول چالش:

ویدئو جلسه دوم چالش:

ویدئو جلسه سوم چالش:

ویدئو پادکست دانشجویان موفق:

مصاحبه با دانشجویان دوره آژانس فروش – آقای مشکوری
آقای دهقان – آژانس اینستاگرام – مصاحبه با دانشجویان دوره
مصاحبه با دانشجویان دوره آژانس هوشمند – آقای دکتر صفویه
مصاحبه با دانشجویان دوره آژانس هوشمند – سرکار خانم فریبا عباسی
آناهیتا یعقوبی – آژانس تبلیغ نویسی
سید محسن اسلامی – آژانس طراحی سایت
رضا عنایتی – آژانس اینستاگرام مارکتینگ
حمیدرضا خطیبی کیا – آژانس وکالت
ایمان داوودی – آژانس مستند سازی
اشرف عبدالهی مهر – دانشجوی دوره
مصاحبه با دانشجویان دوره آژانس هوشمند – آقای اسلامی
مصاحبه با دانشجویان دوره آژانس هوشمند – آقای سامانی
مصاحبه با دانشجویان دوره آژانس هوشمند – آقای امیری
مصاحبه با دانشجویان دوره آژانس هوشمند – آقای خباز

مصاحبه با دانشجویان دوره منتورینگ هوشمند – آقای ادیب

داستان موفقیت بعدی ما باشید.