دوره

کسب درآمد از آموزش

با لمس دکمه های سبز رنگ، می توانید درس های مربوطه را دانلود کنید.

داستان موفقیت بخشی از دانشجویان ما:

جناب آقای ساسان سروش – آژانس برنامه نویسی

جناب آقای محمد رضایی – آژانس معماری

جناب آقای نیما شفیعی – آژانس دیجیتال مارگتینگ

جناب آقای غفاری – آژانس طراحی جواهرات

آقای سامانی – آژانس بیتایار

جناب آقای اسلامی  – آژانس یورنسی

جناب آقای محمد مغرب – آژانس تدوین ویدئو

آقای پویا ضوئی – آژانس مهندسی مکانیک

جناب آقای دکتر صفویه – آژانس بیزینس کوچینگ

سرکار خانم فریبا عباسی – آژانس طراحی سایت

چنانچه در باز کردن ویدئو ها یا درخواست جلسه کوچینگ به مشکل خوردید، می توانید با پشتیبانی در تماس باشید