جعبه ابزار فریلنسری

با لمس دکمه های سبز رنگ، می توانید به درس های مربوطه دسترسی داشته باشید.

دانشجویان برتر آکادمی سیاه کلاه + نتایج

جناب آقای نیما شفیعی – آژانس دیجیتال مارگتینگ

جناب آقای غفاری – آژانس طراحی جواهرات

جناب آقای ادیب – آژانس منتورینگ

جناب آقای مشکوری – آژانس افزایش فروش

جناب آقای دکتر صفویه – آژانس بیزینس کوچینگ

سرکار خانم فریبا عباسی – آژانس طراحی سایت

جناب آقای ساسان سروش – آژانس برنامه نویسی

جناب آقای محمد رضایی – آژانس معماری

آقای سامانی – آژانس بیتایار

جناب آقای اسلامی  – آژانس یورنسی

جناب آقای محمد مغرب – آژانس تدوین ویدئو

آقای پویا ضوئی – آژانس مهندسی مکانیک

چنانچه در باز کردن ویدئو ها به مشکل خوردید، می توانید با پشتیبانی در تماس باشید