دانلود رایگان مینی دوره راه اندازی کسب و کار 
1جلسه اول - ذهنیت یک بیزینس من موفق
2جلسه دوم - انواع کسب و کار ها
3 جلسه سوم - ایده کسب و کار
4 جلسه چهارم - قیف ایده، بازار و پیشنهاد
5جلسه پنجم - بازار هدف
6جلسه ششم - پیشنهاد های ردنشدنی
7جلسه هفتم - بازاریابی و فروش
8 جلسه هشتم - مدیریت سیستم های موجود در یک کسب و کار موفق
9 جلسه نهم - افراد مصمم و قدم بعدی
10جلسه دهم - راهنمای قدم بعدی