پیش ثبت نام شما، با موفقیت انجام شد

ممنون از اعتماد شما، پیش ثبت نام شما با موفقیت انجام شد، به زودی کوچ های آکادمی با شما در تماس خواهند بود و زمان جلسه را با شما هماهنگ می کنند.

بخشی از داستان موفقیت دانشجویان ما:

جناب آقای ساسان سروش – آژانس برنامه نویسی

جناب آقای محمد رضایی – آژانس معماری

جناب آقای نیما شفیعی – آژانس دیجیتال مارگتینگ

جناب آقای غفاری – آژانس طراحی جواهرات

جناب آقای محمد مغرب – آژانس تدوین ویدئو

آقای پویا ضوئی – آژانس مهندسی مکانیک

آقای سامانی – آژانس بیتایار

جناب آقای اسلامی  – آژانس یورنسی

جناب آقای دکتر صفویه – آژانس بیزینس کوچینگ

سرکار خانم فریبا عباسی – آژانس طراحی سایت

به امید اینکه داستان موفقیت بعدی ما، شما باشید