چیزی تا شروع بزرگترین تخفیف سال آکادمی سیاه کلاه باقی نمونده...!

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

بسته شماره یک:

10.000.000 تومان

4.497.000تومان

در این بسته شما به دوره های مورد نظر دسترسی دارید و میتوانید بهترین دانش را همراه با عملکردن به آن تجربه کنید

10.000.000 تومان

4.497.000 تومان

در این بسته شما به دوره های مورد نظر دسترسی دارید و میتوانید بهترین دانش را همراه با عملکردن به آن تجربه کنید

10.000.000 تومان

4.497.000تومان

در این بسته شما به دوره های مورد نظر دسترسی دارید و میتوانید بهترین دانش را همراه با عملکردن به آن تجربه کنید

بسته الماس به صورت کجا

فریلنسینگ دلاری + نکست ورژن

سطح متوسط

علی سیاه‌کلاه

60 ساعت

30 جلسه

مشاوره شخصی با علی سیاه‌کلاه

در این بسته شما به دوره های مورد نظر دسترسی دارید و میتوانید بهترین دانش را همراه با عملکردن به آن تجربه کنید

10.000.000 تومان

4.497.000تومان

یک جلسه مشاوره شخصی با علی سیاه‌کلاه

بسته پرمیوم به صورت کجا

فریلنسینگ دلاری + نکست ورژن

سطح متوسط

علی سیاه‌کلاه

60 ساعت

30 جلسه