علی سیاه کلاه

کارآفرین و منتور بین المللی

لینک های مفید

چنانچه قصد پرداخت به صورت کارت به کارت دارید، مبلغ مورد نظر را به شماره کارت زیر به نام “هوشمندیار اکسیر” واریز نمایید و فیش واریز را به تلگرام پشتیبانی ارسال نمائید:
5022-2970-0022-3854